PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH- MGMA

Mỹ An, ngày 01 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học

 

Căn cứ công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bình Định, Phòng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phù Mỹ. Về việc triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 của nhà trường và tình tình thực tế trên địa bàn xã Mỹ An;

Nay trường Mẫu giáo Mỹ An xây dựng Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng bạo lực học đường và những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống của nhà giáo và học sinh;

Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra;

Tích cực góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trong nhà trường cũng như tại địa phương;

Phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

2. Yêu cầu:

Công tác “Phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội” phải được tuyên truyền, giáo dục và tổ chức triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh (PHHS). Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học và cũng là căn cứ để đánh giá thi đua đối với các đoàn thể, các tổ, nhóm và các cá nhân cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường.

Tham mưu với Cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ban công an xã và các tổ chức, đoàn thể tại địa phương để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên và học sinh trên địa bàn xã Mỹ An.

II. NỘI DUNG - GIẢI PHÁP :

Đối với công tác quản lý:

Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp tới toàn thể CB,GV,NV trong nhà trường để thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục toàn diện cho học sinh.

Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”trong nhà trường

  1. Nội dung:

1.1. Tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Ngành, của cấp trên việc triển khai cần có kế hoạch cụ thể cho từng nội dung, thời gian thực hiện, người thực hiện, hình thức tổ chức thực hiện và Thủ trưởng đơn vị phải phê duyệt kế hoạch, đôn đốc theo dõi kiểm tra thường xuyên.

1.2. Xây dựng kế hoạch nội dung thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Cụ thể trong năm học 2019 - 2020 nhà trường cần tập trung chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Nuôi dạy tốt”; thực hiện việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.

Quy định việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp lao động vệ sinh trường, lớp và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học được phổ biến tới toàn thể CB, GV, NV.

Xây dựng các nội dung hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ CB,GV,NV trong nhà trường dưới nhiều hình thức.

1.3. Tăng cường công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với GV,NV trong nhà trường; tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời; khi phát hiện biểu hiện tâm lý và các dấu hiệu bạo lực học đường, cần phối hợp kịp thời với gia đình học sinh để phối hợp giải quyết.

1.4. Nhà trường căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an - Bộ Giáo dục và Đào tạo; các công văn, Chỉ thị của cấp trên về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học, để xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Công an xã về công tác an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội tại địa phương.

1.5. Tổ chức cho CB,GV,NV trong trường ký cam kết về việc “Nói không với hành vi bạo lực học đường” kèm theo các quy định xử lý cụ thể.

1.6. Quán triệt trong giáo viên, cán bộ, nhân viên việc thực hiện đạo đức nhà giáo. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của học sinh trong nhà trường.

  1. Giải pháp.

2.1. Giáo dục đạo đức nhà giáo cho đội ngũ CB,GV,NV thông qua thực hiện các nội qui, qui định trong nhà trường:

Tăng cường việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh, thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.

Tổ chức cho đội ngũ GV,NV trong trường được học tập, thảo luận, ký cam kết về nội quy, quy định của nhà trường về quyền và nhiệm vụ của nhà giáo thông qua các buổi họp đầu năm của nhà trường, không vi phạm đạo đức nhà giáo, bảo vệ quyền và lợi ích cho trẻ khi đến trường.

Nghiêm cấm CB,GV,NV trong trường không được tàng trữ, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và các loại hung khí có khả năng gây sát thương cao.

Nghiêm cấm việc tổ chức cho trẻ tham gia các trò chơi nguy hiểm, kích động bạo lực.

Nghiêm cấm tham gia đánh bài bạc, cá độ và các tệ nạn xã hội trong khu vực nhà trường…

Phối hợp với PHHS: Thông qua hội nghị PHHS đầu năm, nhà trường phổ biến và triển khai tới toàn thể PHHS những nội quy, quy định của nhà trường có liên quan đến học sinh.

Lập hồ sơ theo dõi đối với những giáo viên, nhân viên trong trường thường xuyên vi phạm nội quy để kịp thời chấn chỉnh các cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo, và vi phạm kỷ luật.

2.2. Giáo dục đạo đức thông qua rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh: Tăng cường hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ thông qua hoạt động hằng ngày cụ thể là:

Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, Rèn luyện kĩ năng ứng xử để trẻ hành động và câu nói nhẹ nhàng khi tiếp xúc mọi người, bạn bè, người thân.

Rèn luyện kĩ năng kiềm chế cảm xúc để các trẻ biết sống bao dung, chia sẻ với bạn, với mọi người.

  1. xuyên tổ chức đa dạng các hoạt động ngày hội, ngày lễ, tham quan, ...để trẻ có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm thực tế.

Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Thông qua đó tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi, trang bị các kỹ năng sống cần thiết, kỹ năng ứng xử và giải quyết các tình huống trong sinh hoạt hàng ngày.

2.3. Phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên và vai trò các đoàn thể:

BGH cần quan tâm đến việc quản lý học sinh, với những gia đình phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, để an ủi và động viên các gia đình cho các cháu đi học

GV các lớp cần nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của từng phụ huynh nhắc nhở và thường xuyên thông báo tình hình học tập và sức khỏe của trẻ tới PHHS.

Tổ chức Công đoàn: Phối hợp với chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên. Tăng cường các hình thức thi đua khen thưởng để tuyên dương , khen thưởng những gương người tốt việc tốt.

2.4. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động:

Thực hiện có hiệu qủa cuộc vận động và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động: “Mỗi Thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không” trong nhà trường.

Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng, văn minh. Giáo viên phải hiểu được tâm sinh lí của trẻ, biết kìm chế, tuyệt đối không được dùng bạo lực, ngôn ngữ xúc phạm đối với trẻ, ngay cả với những trẻ vi phạm. Các cô phải luôn là tấm gương sáng để trẻ tin tưởng, noi theo.

Nhà giáo không được dùng bạo lực, nhưng cũng không được phép bất lực trước trẻ cá biệt. Không nên có thành kiến với trẻ cá biệt, sử dụng biện pháp kỷ luật quá nghiêm khắc đối với trẻ, mà hãy giáo dục học sinh bằng tình thương để cảm hóa và giúp các em thích đến trường để học tập.

2.5. Khen thưởng - Kỉ luật

Gắn các nội dung phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội với các tiêu chí bình xét thi đua của cán bộ, giáo viên.

Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, nêu gương tốt làm động lực để cán bộ, giáo viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Nhà trường xây dựng các văn bản, kế hoạch thực hiện, phát hiện ngăn chăn kịp thời hiện tượng bạo lực học đường; Tăng cường công tác tham mưu với Phòng GD&ĐT, chính quyền địa phương; phối hợp với các ban ngành đoàn thể các lực lượng xã hội để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường và tệ nạn xã hội.

Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý giáo dục, ngăn chặn bạo lực học đường và tệ nạn xã hội tại nhà trường.

Hướng dẫn, giáo viên XD kế hoạch lồng ghép nội dung giáo dục nội dung phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội phù hợp trong các hoạt động của trẻ./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT; (để b/c)

- Trường MGMA: (để t/h)

- Lưu: VP./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Bích Thủy