PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ AN Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: /QTƯX-MGMA

Mỹ An, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ AN

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/2015/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 về Quyết định ban hành Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

Căn cứ Công văn số 192/SGDĐT-VP ngày 10/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

Căn cứ Công văn số 47/PGD&ĐT ngày 15/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, sau khi trao đổi thống nhất trong lãnh đạo nhà trường, đại diện các ban ngành, đoàn thể và các thành viên trong nhà trường. Nay ban hành Quy tắc ứng xử đối với CB,GV,NV trường mẫu giáo Mỹ An như sau:

CHƯƠNG I.

QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:

Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mẫu giáo Mỹ An trong công việc, trong giảng dạy, trong quan hệ xã hội và giađình.

Điều 2. Mục đích

Quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhằm:

Quy định các chuẩn mực xử sự khi giảng dạy, công tác, thực hiện các mối quan hệ xã hội; biết những việc phải làm hoặc không được làm; đảm bảo đúng trách nhiệm của người cán bộ, nhà giáo.

. Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội của cán bộ, giáo viên, nhân viên; nâng cao ý thức trách nhiệm tránh gây phiền hà, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Là căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lí khi có cán bộ, giáo viên, nhân viên sai phạm các chuẩn mực xử sự trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội; là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, nhân dân, phụ huynh học sinh giám sát việc chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

CHƯƠNG II

CHUẨN MỰC XỬ SỰ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG THI HÀNH NHIỆM VỤ:

Điều 3. Đối với bản thân:

1. Chấp hành và gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế chuyên môn của ngành;

2. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên bao gồm những việc phải làm và không được làm theo quy định của Bộ Luật lao động, Pháp lệnh cán bộ công chức, Luật giáo dục, Luật phòng, chống tham nhũng, Điều lệ trường mầm non và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

3. Tác phong, trang phục: trang phục phải gọn gàng, phù hợp với môi trường sư phạm. Đeo thẻ công chức theo đúng quy định.

4. Đi làm phải đúng giờ, đảm bảo đúng giờ đón và trả trẻ theo quy định. Không đi muộn, về sớm. Không làm việc riêng, không tự ý bỏ vị trí công tác trong giờ làm việc .

5. Khi ngồi làm việc, hội họp, hội nghị luôn giữ tư thế ngay ngắn. không ngồi túm tụm theo nhóm để nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ im lặng, khi muốn nghe phải xin phép ra ngoài. Ngồi họp xong phải tự thu gọn ghế vào đúng nơi quy định.

6. Không đi lại tự do trong các phòng làm việc của Ban giám hiệu, nhân viên văn phòng…(trừ trường hợp cần giao dịch).

7. Nói năng phải từ tốn, không gây ồn ào, không cãi nhau, gây mất đoàn kết nội bộ. Lời nói phải văn minh, lịch sự, không làm xúc phạm và ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người khác. Không phát tán các thông tin nội bộ của đơn vị và dư luận làm ảnh hưởng đến cá nhân và tập thể nhà trường.

8. Đối với nhân viên hành chính hết giờ làm việc trước khi ra về phải ngắt điện, tắt máy vi tính; khoá các chốt các cửa bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị

Điều 4. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ:

1. Những điều cán bộ giáo viên, nhân viên nên làm:

Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên được quy định trong Điều lệ trường mầm non, Quy chế hoạt động dân chủ của nhà trường và các văn bản pháp luật có liên quan khác;

Có thái độ, nhẹ nhàng, nhiệt tình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; thận trọng, khách quan, công bằng khi nhận xét đánh giá trẻ; lắng nghe, tôn trọng các ý kiến của trẻ, hướng dẫn cho trẻ hiểu và thực hiện đúng nội quy, quy định của lớp, nhà trường;

Tận tụy với công việc được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao;

Trong thời gian làm việc tại trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có trang phục phù hợp với văn hóa, thẩm mỹ nhà trường, nhằm định hướng văn hóa thẩm mỹ cho trẻ.

2. Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên không nên làm

Lợi dụng danh nghĩa nhà giáo để thực hiện hành vi trái qui định, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho trẻ và phụ huynh; tổ chức dạy thêm trái qui định;

Không dùng các lời nói, hành động vi phạm nhân phẩm trẻ, không trách phạt trẻ khi vi phạm kỷ luật.

Điều 5. Ứng xử trong giao tiếp với phụ huynh học sinh và nhân dân.

1. Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên nên làm

Quán triệt quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện việc trao đổi thông tin thường xuyên với gia đình trẻ bằng các hình thức như trao đổi trực tiếp, bằng điện thoại.

Tiếp xúc với cha, mẹ trẻ tại nhà trường theo đúng giờ quy định; khi giao tiếp cần trao đổi thông tin ngắn gọn, phải bảo đảm thông tin chính xác;

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phải kịp thời tiếp dân và giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và trẻ;

Khi tiếp phụ huynh, phải sử dụng ngôn từ có văn hóa; phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến của phụ huynh; hướng dẫn, giải thích cặn kẽ những vướng mắc của trẻ và phụ huynh học sinh; giải quyết kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, báo cáo cho Ban giám hiệu trực giải quyết những vướng mắc của cha, mẹ trẻ, nếu không thuộc quyền hạn của mình, không để chậm trễ, phiền hà.

2. Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên không nên làm

Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho trẻ, cha, mẹ trẻ và người dân;
Làm sai lệch hồ sơ, thông báo không chính xác kết quả Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, rèn luyện của trẻ với cha, mẹ trẻ.

Điều 6. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực trong giáo dục.

1. Những việc cán bộ giáo viên, nhân viên nên làm

Tuân thủ các nguyên tắc, qui định, kế hoạch của nhà trường, các qui chế chuyên môn trong việc soạn, giảng và đánh giá trẻ;

Cung cấp thông tin, báo cáo trung thực nếu phát hiện có các hành vi vi phạm trong nhà trường ;

Tạo điều kiện để cha, mẹ trẻ, Ban thanh tra nhân dân tham gia kiểm tra phòng chống tiêu cực trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

2. Những việc cán bộ giáo viên, nhân viên không nên làm

Có hành vi làm sai lệch hồ sơ trẻ, thông tin kết quả học tập và rèn luyện của trẻ sai sự thật ;

Gây mất đoàn kết nội bộ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, làm giảm sút uy tín của nhà trường;

Cản trở, can thiệp trái quy định vào quá trình thanh tra, kiểm tra của các cấp có thẩm quyền.

Điều 7. Ứng xử với cán bộ lãnh đạo, với đồng nghiệp

a. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức và văn hóa trong nhà trường; nắm bắt kịp thời tâm lý, tôn trọng và phát huy dân chủ, kinh nghiệm, sáng tạo của cán bộ, giáo viên khi thực hiện nhiệm vụ; bảo vệ danh dự chính đáng của cán bộ giáo viên khi có phản ánh, tố cáo không đúng sự thật.

b. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tuyệt đối chấp hành quyết định của lãnh đạo nhà trường và chịu trách nhiệm khi thực hiện quyết định đó; nếu thấy quyết định không phù hợp với thực tiễn thì báo cáo ngay cho người ra quyết định để chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thực hiện việc góp ý, phê bình đúng lúc, đúng chỗ, với mục đích xây dựng. Không được lợi dụng việc góp ý, phê bình làm chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, làm tổn hại uy tín của đồng nghiệp và nhà trường.

c. Đối với đồng nghiệp

Ứng xử có văn hóa, tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín chính đáng của đồng nghiệp; khi giúp đỡ, hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp phải thực sự chân thành, trong sáng.

Điều 8. Ứng xử với nhân dân nơi cư trú

1. Tích cực tham gia tuyền truyền, phổ biến mục đích của các cuộc vận động và công tác xã hội hóa trường học.

2. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia sinh hoạt nơi cư trú; chịu sự giám sát của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú.

3. Không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi cư trú; không tham gia, xúi giục, kích động, bao che các hành vi trái pháp luật.

Điều 9. Ứng xử trong gia đình

1. Tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

2. Không để bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột lợi dụng danh nghĩa của bản thân để vụ lợi cho gia đình và bản thân.

3. Không được tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia … xa hoa lãng phí để vụ lợi.

Điều 10. Ứng xử nơi công cộng

1. Chấp hành các quy định của pháp luật và quy tắc sinh hoạt nơi công cộng.

2. Không được lợi dụng chức vụ quyền hạn để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động xã hội; tham gia, tiếp tay hoặc bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật.
3. Kịp thời thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết các thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật

Điều 11. Thời gian làm việc của trường:

- Mùa Hè (Tháng 9,10,3,4,5): Từ 6 giờ 30 phút - 17 giờ

- Mùa Đông (Tháng 11,12,1,2): Từ 6 giờ 45 phút - 17 giờ

Thực hiện nghiêm chỉnh thời gian làm việc và kỷ luật lao động. Tuyệt đối không sử dụng thời gian lao động để làm việc cá nhân, nói chuyện riêng, chơi game.

Hoàn thành công việc được giao theo đúng thời gian quy định, bảo đảm số lượng, chất lượng và hiệu quả. Các văn bản phải đảm bảo tính chính xác về nội dung, hình thức trình bày đẹp, tính thẩm mỹ cao và không được sai chính tả.

CB,GV,NV phải tuyệt đối bảo mật các thông tin của đơn vị khi chưa được công bố.

Bộ phận văn phòng có trách nhiệm lên lịch công tác của BGH lịch công tác của trường.

CB,GV, NV nghỉ đột xuất vì việc riêng trong phạm vi từ 1/2 ngày trở lên phải được sự đồng ý của lãnh đạo cấp trên trực tiếp, trong một tháng nghỉ đột xuất không quá hai lần. Từ 01 ngày trở lên phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu.

CB,GV,NV trong thời gian làm việc, có nhu cầu ra khỏi trường vì việc công phải báo cáo lãnh đạo cấp trên trực tiếp. Nếu ra khỏi trường vì việc riêng phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu.

Trong giờ trực trưa tại trường, nếu CB,GV,NV bỏ giờ trực trưa không có lý do chính đáng, không báo cáo Ban giám hiệu, nếu bị phát hiện coi là đã vi phạm quy chế và nội quy của nhà trường.

Những giáo viên có con ruột trong độ tuổi mầm non đang theo học tại trường, không được dạy lớp có con đang theo học, mà giáo viên đó phải dạy lớp khác để tránh sự hiểu lầm của phụ huynh.

Con ruột của CB,GV,NV vẫn phải đóng đủ 100% các khoản đóng góp theo quy định.

Những CB,GV,NV vi phạm quy chế của nhà trường đã quy định tùy theo mức độ vi phạm và số lần vi phạm, nếu bị phụ huynh phản ảnh đến nhà trường đều phải làm bản tường trình và bản tự kiểm điểm.

- Nếu vi phạm lần thứ nhất - Nhà trường nhắc nhở và khiển trách.

- Nếu vi phạm lần thứ hai - Phải làm bản kiểm điểm và hạ thi đua.

- Nếu vi phạm từ lần thứ ba trở lên, nhà trường sẽ tiến hành sử lý theo luật công chức, viên chức đã quy định.

CB,GV,NV khi đi học các lớp bồi dưỡng hoặc nâng cao ngắn và dài hạn phải báo cáo với Ban giám hiệu về kế hoạch đi học.

CB,GV,NV nghiêm túc đảm bảo chế độ hội họp, sinh hoạt cơ quan. Vắng mặt phải có lý do.

Các bộ phận và cá nhân trong toàn trường nghiêm chỉnh thực hành tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm và các vật dụng, thiết bị được cấp phát. Tuyệt đối phải tắt các thiết bị sử dụng điện và khóa cửa phòng học và phòng làm việc trước khi ra về.

Tất cả các cá nhân trong trường có trách nhiệm thực hiện tốt quy định về phòng cháy chữa cháy.

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM CỦA CB, GV, NV VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐOÀN THỂ, TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG, BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG:

Điều 12. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên

1.Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quyết định này

2. Vận động các thành viên trong nhà trường thực hiện đúng các quy định trong Quyết định; phát hiện và báo cáo cho các tổ chức đoàn thể, Ban giám hiệu nhà trường về những vi phạm của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, đoàn thể, tổ chuyên môn, Ban giám hiệu nhà trường

1.Quán triệt, hướng dẫn và triển khai thực hiện Quy tắc này đến mỗi thành viên

2. Niêm yết, công khai Quy tắc này tại phòng hội đồng.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc này của mỗi thành viên trong trường.

Góp ý, phê bình, chấn chỉnh, xử lí các vi phạm hoặc đề nghị các cấp xử lí theo thẩm quyền.

Điều 14. Tổ chức thực hiện.

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ chức, đoàn thể trường Mẫu giáo Mỹ An có trách nhiệm thực hiện tốt những quy định này. Thực hiện tốt được khen thưởng, vi phạm quy định này sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT Phù Mỹ (để b/c); HIỆU TRƯỞNG

- CB,GV,NV toàn trường (để t/h);

- Lưu VP./