Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện Quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2022