tap huan

 

TẬP ĐOÀN CN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

VIETTEL BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /TTr-BDH-ĐCS

 

Bình Định, ngày    tháng    năm 2018

PHÊ DUYỆT

Ngày ...... tháng …. năm 2018

GIÁM ĐỐC

 

                       

 

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kinh phí tổ chức tập luyện các môn thể thao tại các Viettel huyện, thành phố, thị xã.

 
 

 

 

                             Kính gửi:

          - Giám đốc Viettel Bình Định;

                                                - Phòng Tài chính.

 

Căn cứ kế hoạch số 002/KH-Ctr ngày 12/03/2018 về việc Tổ chức Hội thao nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931-26/3/2018) tại Viettel Bình Định;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo Giám đốc Viettel Bình Định;

Với mục đích tạo tính chủ động tổ chức, duy trì và nêu cao tinh thần luyện tập thể thao, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại Hội thao nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931-26/3/2018) tại Viettel Bình Định,

Đoàn Cơ sở Viettel Bình Định lập tờ trình, kính trình Giám đốc, phòng Tài chính Viettel Bình Định phê duyệt kinh phí tổ chức tập luyện các môn thể thao tại các Viettel huyện, thành phố, thị xã, cụ thể như sau:

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Số

Lượng

Đơn giá

Thành tiền

(VNĐ)

Ghi chú

1. Môn bóng đá nam (4 đội )

a.

Thuê Sân tập

(3 trận/tuần * 4 đội)

Trận

12

180.000

2.160.000

 

b.

Nước uống tập luyện và thi đấu

Lần

12

100.000

1.200.000

 

c.

Áo và quần đồng phục và in tên đội trên áo

Bộ

45

150.000

6.750.000

 

2. Môn Kéo co (5 người * 12 đội) và Người Viettel khỏe (3 người * 12 đội)

a.

Áo và quần đồng phục và in tên đội trên áo

Bộ

50

150.000

7.500.000

đã trừ nhân sự có áo bóng đá

4. Môn Quần vợt

 

 

 

 

 

a.

Thuê Sân tập

Lần

03

200.000

600.000

 

b.

Nước uống tập luyện

Lần

03

50.000

150.000

 

c.

Bóng luyện tập và thi đấu

Ống

03

85.000

255.000

 

d.

Áo và quần đồng phục và in tên đội trên áo

Bộ

06

150.000

900.000

 

 

Tổng Cộng

 

 

 

19.515.000

 

        Bằng chữ: Mười chín triệu năm trăm mười lăm nghìn đồng./.

Nguồn kinh phí: từ nguồn chi phí khoán chi nhánh.

Kỳ thanh toán: Tháng 03/2018.

Trên đây là tờ trình về việc phê duyệt kinh phí tổ chức tập luyện các môn thể thao tại các Viettel huyện, thành phố, thị xã. Kính trình Giám đốc phê duyệt cho triển khai thực hiện./.

 

 

  ĐOÀN CƠ SỞ                   

    P.TÀI CHÍNH

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGĐ (để c/đ);

- P.Tài chính (để p/h);

- Lưu: VT; ĐCS; Hùng 02.